Oferta

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

Chcemy być z Naszymi Klientami od samego początku ich drogi w biznesie. Wystarczy, że masz pomysł na firmę, przyjdź do nas, resztę pomożemy Ci zrobić lub zrobimy za Ciebie. Kompleksowo doradzimy na etapie planowania i organizacji firmy, wyborze rodzaju ewidencji księgowej i wyborze formy opodatkowania. Opracujemy potrzebne projekty dokumentów, wypełnimy stosowne formularze i skierujemy do odpowiednich urzędów i instytucji. Zorganizujemy i przeprowadzimy cały proces rejestracji Twojej działalności, a także pomożemy Ci zorganizować Twoją firmę w Twojej siedzibie. Oferujemy w tym zakresie m.in.:
doradztwo w planowaniu i organizacji działalności gospodarczej

doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjnej

wybór formy opodatkowania

opracowywanie umów spółek prawa cywilnego i handlowego

organizacja spółek prawa cywilnego i handlowego

rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS

doradztwo w zakresie PKD

kompleksowe doradztwo związane z rozpoczęciem działalności

organizacja obsługi prawnej i notarialnej

dokonywanie zgłoszeń i reprezentacja Klienta przed urzędami

doradztwo i pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych

KSIĘGOWOŚĆ I ROZLICZENIA PODATKOWE

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości i podatków dla firm i instytucji o różnych formach organizacyjnych, profilach działalności i metodach ewidencji księgowej. Staramy się wybrać dla Naszych Klientów najefektywniejsze formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiednie dla rodzaju ich działalności oraz ich indywidualnych potrzeb. W ramach obowiązujących przepisów dobieramy również Naszym Klientom formy opodatkowania kierując się zasadą optymalizacji podatkowej. Świadczymy nasze usługi zarówno w naszych biurach w Ozimku i w Opolu, ale także w siedzibach Naszych Klientów.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zakładanie oraz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie zeznań podatkowych rocznych

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT. Rozliczanie podatku od towarów i usług. Ustalanie wysokości zobowiązania w podatku VAT

Sporządzanie wszelkiego rodzaju dowodów wpłat oraz przelewów podatkowych

Sporządzanie oraz składanie właściwych deklaracji podatkowych oraz informacji (VAT-UE) we właściwym Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, sporządzanie planów amortyzacyjnych

Sporządzanie oraz składanie w Urzędzie Celnym deklaracji INTRASTAT

Przechowywanie bieżących dowodów księgowych

Księgi Handlowe

Ustalanie zasad polityki rachunkowości, sporządzanie planu kont

Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej

Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca

Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej

Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Sporządzanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego zgodnie z ustawą o obrocie dewizowym

Sporządzanie oraz przekazywanie do Urzędu Celnego deklaracji INTRASTAT

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych i przygotowanie przelewów na zaliczkę na podatek dochodowy CiT

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT. Rozliczanie podatku od towarów i usług. Ustalanie wysokości zobowiązania w podatku VAT

Sporządzanie deklaracji VAT i przygotowanie przelewów na podatek VAT

Przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania Zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie niniejszej Umowy uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa

Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz GUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy

Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych

Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe

KADRY I PŁACE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY

Obsługa kadrowo-płacowa to jeden z ważniejszych, a na pewno najbardziej wrażliwych obszarów działalności firmy, wymagających szczególnej staranności, wiedzy i doświadczenia. Staramy się w tym zakresie stanowić dla Naszych Klientów profesjonalny Dział Kadr i Płac ich firmy odpowiedzialny nie tylko za rozliczanie wynagrodzeń, podatków od płac i ubezpieczeń społecznych, sporządzania deklaracji ZUS, ale również zajmujący się prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej, nadzorem nad obowiązkowymi ubezpieczeniami i szkoleniami, a także doradztwem w zakresie prawa pracy.

Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, informacji o warunkach zatrudnienia

Sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców

Sporządzanie świadectw pracy

Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzanie list płac

Sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych, uczniów i absolwentów

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, ewidencji czasu pracy miesięcznej i rocznej

Naliczanie składek ZUS i przesyłanie miesięcznych deklaracji DRA do ZUS

Sporządzanie rocznych informacji PIT-4R, PIT-11, PIT-40 dla pracowników

Sporządzanie zaświadczeń o dochodach, o zatrudnieniu , wypełnianie wniosków do US

rozliczanie czasu pracy kierowców

rozliczenie czasu pracy oraz obliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

FINANSOWANIE

Stabilny rozwój firmy wymaga sprawnego nadzoru nad kondycją finansową przedsiębiorstwa, wdrożenia procedur monitoringu zarówno własnej sytuacji finansowej, jak i oceny możliwości płatniczych kontrahentów. Działalność gospodarcza wymaga również stałego poszukiwania i wykorzystywania najefektywniejszych źródeł finansowania zarówno bieżącej działalności operacyjnej jak i szeroko pojętej działalności skierowanej na długotrwały rozwój firmy. IMW proponuje w tym zakresie:

analiza finansowa przedsiębiorstwa

doradztwo w zakresie sytuacji finansowej i finansowania działalności firmy

określenie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa

poszukiwanie możliwych i najefektywniejszych źródeł finansowania: kredyty, pożyczki, leasing, dotacje, w tym ze środków funduszy europejskich

opracowanie biznes planów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje

doradztwo i pomoc na etapie realizacji projektu jak i rozliczenia po jego zakończeniu

doradztwo i pomoc przy wyborze instytucji finansujących

nadzór nad rozrachunkami i płatnościami

generowanie ponagleń do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald

ocena zdolności płatniczej partnerów biznesowych

USŁUGI DODATKOWE

Naszym celem jest zapewnienie Naszym Klientom kompleksowej obsługi nie tylko w zakresie rachunkowości i podatków, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, finansów, zarządzania i administracji – czyli tych obszarów, na których znamy się najlepiej. 100% wsparcia w biznesie, które jest naszym hasłem przewodnim oznacza również, że staramy się dostarczyć Naszym Klientom pomoc i obsługę w tych obszarach, które wykraczają poza zakres naszej działalności podstawowej. W tym celu od wielu lat współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi świadczącymi wiele usług komplementarnych, które uzupełniają naszą ofertę wsparcia dla biznesu. Stale też rozwijamy zakres tej współpracy o nowe obszary, tak, aby dostarczyć Naszym Klientom jak szerszy wachlarz usług i pomocy, aby skupiali się na tym, na czym znają się najlepiej. Dążymy do tego być dla Naszych Klientów przysłowiowym „jednym okienkiem”, partnerem biznesowym, do którego Nasi Klienci zgłaszają się z większością spraw i problemów związanych z zapleczem ich działalności podstawowej. W celu zapewniania kompleksowej obsługi Naszych Klientów, IMW współpracuje stale m.in. z:

specjalistą BHP i P.Poż.

kancelarią prawną

specjalistą ochrony środowiska

agencją HR

biegłym rewidentem

brokerem ubezpieczeniowym

specjalistą ds. przekształceń spółek

specjalistami IT

agencją reklamową