Księgowość i rozliczenia podatkowe

KSIĘGOWOŚĆ I ROZLICZENIA PODATKOWE

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości i podatków dla firm i instytucji o różnych formach organizacyjnych, profilach działalności i metodach ewidencji księgowej. Staramy się wybrać dla Naszych Klientów najefektywniejsze formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiednie dla rodzaju ich działalności oraz ich indywidualnych potrzeb. W ramach obowiązujących przepisów dobieramy również Naszym Klientom formy opodatkowania kierując się zasadą optymalizacji podatkowej. Świadczymy nasze usługi zarówno w naszych biurach w Ozimku i w Opolu, ale także w siedzibach Naszych Klientów.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zakładanie oraz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie zeznań podatkowych rocznych

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT. Rozliczanie podatku od towarów i usług. Ustalanie wysokości zobowiązania w podatku VAT

Sporządzanie wszelkiego rodzaju dowodów wpłat oraz przelewów podatkowych

Sporządzanie oraz składanie właściwych deklaracji podatkowych oraz informacji (VAT-UE) we właściwym Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, sporządzanie planów amortyzacyjnych

Sporządzanie oraz składanie w Urzędzie Celnym deklaracji INTRASTAT

Przechowywanie bieżących dowodów księgowych

Księgi Handlowe

Ustalanie zasad polityki rachunkowości, sporządzanie planu kont

Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej

Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca

Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej

Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Sporządzanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego zgodnie z ustawą o obrocie dewizowym

Sporządzanie oraz przekazywanie do Urzędu Celnego deklaracji INTRASTAT

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych i przygotowanie przelewów na zaliczkę na podatek dochodowy CiT

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT. Rozliczanie podatku od towarów i usług. Ustalanie wysokości zobowiązania w podatku VAT

Sporządzanie deklaracji VAT i przygotowanie przelewów na podatek VAT

Przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania Zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie niniejszej Umowy uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa

Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz GUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy

Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych

Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe